Algemene Voorwaarden - Tim Akkerman & The Ivy League Skip to main content
was successfully added to your cart.

Winkelwagen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die Producten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
Overeenkomst: de Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument tot het verkopen en leveren van Producten door Ondernemer aan Consument;
Producten: alle door Ondernemer op haar website genoemde producten.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Stichting The Ivy League
Sportlaan 8
4561 KZ Hulst
stichting-til@timakkerman.nl
KvK-nummer 83811370

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij Ondernemer rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Producten aan Consument verkoopt en levert.
 • Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Alle aanbiedingen en andere uitingen van Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Ondernemer is nimmer verplicht verzoeken te aanvaarden en/of uit te voeren.
 • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder uitdrukkelijk begrepen het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
 • Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van de Producten heeft de Consument geen mogelijkheid de Overeenkomst te herroepen, aangezien de Producten op maat volgens de door Consument ingevoerde specificaties dienen te worden gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook nadrukkelijk uitgesloten. De verkoop is derhalve na voldoening van de Prijs definitief.

Artikel 7 – Prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en worden vermeerderd met verzendkosten.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 – Conformiteit

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen door Consument uiterlijk binnen 2 weken na levering schriftelijk aan de Ondernemer te worden gemeld. Retourzendingen van de Producten dienen te allen tijde te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 • De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen bij het aangaan van de Overeenkomst en derhalve voorafgaande aan de levering te worden voldaan.
 • De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Overmacht

Indien Ondernemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Consument kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

Onder overmacht van Ondernemer wordt verstaan elke van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Consument wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Ondernemer. Wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Ondernemer en Consument het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12 – Geschillen

Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Alle geschillen welke tussen Ondernemer en Consument mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Consument en Ondernemer gesloten Overeenkomst, alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de alsdan bevoegde Rechtbank.